Tin moi dang

Cho thue phong tro tiep giap quan 5
Dia chi: 227 Nguyen Van Cu, Quan 5, TP.HCM
Dien tich : 45m2
Gia phong : 1,000,000 dong/thang
Ngay dang : 12/03/2013
Web hosting by Somee.com